โครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ปี ๒๕๖๒

 

14 .. 62 0042

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ หมู่ที่ ๕ บ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม โดยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 68 (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (24) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 67 (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 68 (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

14 .. 62 0038

ดั้งนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร ที่ใช้ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเพื่อให้ชุมชนตำบลแม่กิ๊ เกิดการหวงแหนป่าไม้ รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีคุณค่า และเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนและกำหนดเขตป่าชุมชน ปลูกต้นไม้เพื่อขยายเขตป่าและคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลในชุมชนหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เข้าไปทำการใดๆ ที่ก่อนให้เกิดความเสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงจะดำเนินโครงการปลูกป่าในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ขึ้น

ต้องการดูรูปเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

14 .. 62 0036

14 .. 62 0030

 

14 .. 62 0038

14 .. 62 0055

14 .. 62 0066

ต้องการดูรูปเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Webmaster

1