ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ออกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบตอนเดียว ๒ ประตู เป็นช่วงยาวสีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) กำหนกราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ ๘๐๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลาราชการ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ต้องการโหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

Car1

Car2

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Webmaster

1