สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

1. ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

 

         เมื่อ ประมาณ 160 ปีก่อน ราวปี พ.ศ. 2404 หรือก่อนนั้น มีกลุ่มชาวกระเหรี่ยงหรือปะกาเกอะญอ ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเล็กๆ ตามเขตป่าพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ในปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน และมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่ไปเรื่อยๆ ไม่เป็นหลักแหล่งตามความเชื่อ และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410 ทางการได้มาจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นจำนวน 2 ชุมชน คือ หมู่ที่ 5 บ้านแม่กิ๊ และหมู่ที่ 10 บ้านห้วยส้าน ซึ่งอยู่ภายในเขตการปกครองของตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเมื่อประมาณปี พ.ศ.2526 ทางการได้จัดตั้งตำบลแม่กิ๊ขึ้น เป็นตำบลที่ 6 ของอำเภอขุนยวม โดยมีหมู่บ้านที่แยกออกมาคือหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 มารวมอยู่ในตำบลแม่กิ๊ และมีการแบ่งเขตหมู่บ้านตามที่อยู่อาศัย จนมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีฐานะเป็นสภาตำบลแม่กิ๊ จนถึงปี พ.ศ.2548 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จนถึงปัจจุบัน

2. แผนที่ตำบลแม่กิ๊

2.1

ข้อมูลทางกายภาพ

 

ตำบลแม่กิ๊ มีที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขุนยวม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 

-    ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวม

-    ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ประเทศสหภาพพม่า

-    ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวม

-    ทิศใต้

ติดต่อกับ

ตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อย

 

         พื้นที่ ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 151 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 4,726 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากความเข้มแข็งของประชาชนภายใต้การนำของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติตำบลแม่กิ๊ ที่เป็นแกนนำในการอนุรักษ์และพิทักษ์ผืนป่า

3. ประชากร

 

แยกตามหมู่บ้าน ตามตารางดังนี้

 

หมู่ที่/บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1 บ้านแม่กิ๊

224

185

409

105

2 บ้านห้วยส้าน

118

107

225

75

3 บ้านพะโท

122

112

234

68

4 บ้านห้วยโปงเลา

148

160

308

85

5 บ้านเปียงหลวง

139

132

271

75

รวม

751

696

1,447

408

 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม 

 

แยกตามช่วงอายุระหว่าง 10 ปี ตามตารางดังนี้

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

แรกเกิด-1 ปี

24

15

39

2-10 ปี

96

105

201

11-20 ปี

149

116

265

21-30 ปี

160

144

304

31-40 ปี

111

101

212

41-50 ปี

86

84

170

51-60 ปี

48

50

98

61-70 ปี

34

29

63

71-80 ปี

14

15

29

81-90 ปี

5

7

12

91 ปีขึ้นไป

3

1

4

รวม

730

667

1,397

 

แยกตามช่วงอายุแต่ละปี ตามตารางดังนี้

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี

12

9

21

1 ปี

12

6

18

2 ปี

12

7

19

3 ปี

15

17

32

4 ปี

12

17

29

5 ปี

6

14

20

6 ปี

10

10

20

7 ปี

11

9

20

8 ปี

12

8

20

9 ปี

5

7

12

10 ปี

13

16

29

11 ปี

14

10

24

12 ปี

15

13

28

13 ปี

10

12

22

14 ปี

19

15

34

15 ปี

14

10

24

16 ปี

17

14

31

17 ปี

11

13

24

18 ปี

19

10

29

19 ปี

17

13

30

20 ปี

13

6

19

21 ปี

11

12

23

22 ปี

17

14

31

23 ปี

10

20

30

24 ปี

13

13

26

25 ปี

17

15

32

26 ปี

21

9

30

27 ปี

21

15

36

28 ปี

14

18

32

29 ปี

22

16

38

30 ปี

14

12

26

31 ปี

14

18

32

32 ปี

12

14

26

33 ปี

12

9

21

34 ปี

9

11

20

35 ปี

9

10

19

36 ปี

14

9

23

37 ปี

11

12

23

38 ปี

11

7

18

39 ปี

11

3

14

40 ปี

8

8

16

41 ปี

9

10

19

42 ปี

8

10

18

43 ปี

17

10

27

44 ปี

9

11

20

45 ปี

8

16

24

46 ปี

6

8

14

47 ปี

8

9

17

48 ปี

5

3

8

49 ปี

9

4

13

50 ปี

7

3

10

51 ปี

6

5

11

52 ปี

9

6

15

53 ปี

0

4

4

54 ปี

10

10

20

55 ปี

4

2

6

56 ปี

6

7

13

57 ปี

5

3

8

58 ปี

5

6

11

59 ปี

1

4

5

60 ปี

2

3

5

61 ปี

5

5

10

62 ปี

4

3

7

63 ปี

7

4

11

64 ปี

3

3

6

65 ปี

6

5

11

66 ปี

4

0

4

67 ปี

1

2

3

68 ปี

1

2

3

69 ปี

1

3

4

70 ปี

2

2

4

71 ปี

3

0

3

72 ปี

4

3

7

73 ปี

1

0

1

74 ปี

1

3

4

75 ปี

1

1

2

76 ปี

0

1

1

77 ปี

0

2

2

78 ปี

1

1

2

79 ปี

1

2

3

80 ปี

2

2

4

81 ปี

0

0

0

82 ปี

1

2

3

83 ปี

0

2

2

84 ปี

0

1

1

85 ปี

1

2

3

86 ปี

0

0

0

87 ปี

3

0

3

88 ปี

0

0

0

89 ปี

0

0

0

90 ปี

0

0

0

91 ปี

0

0

0

92 ปี

3

1

4

93 ปี

0

0

0

94 ปี

0

0

0

95 ปี

0

0

0

96 ปี

0

0

0

97 ปี

0

0

0

98 ปี

0

0

0

99 ปี

0

0

0

100 ปีขึ้นไป

0

0

0

รวม

730

667

1,397

 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม

4. ด้านการปกครอง ตำบลแม่กิ๊แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่

บ้าน

หย่อมบ้าน

ผู้นำหมู่บ้าน

ตำแหน่ง

1

แม่กิ๊

ห้วยคลองเซ

นายวีรชัย กอดวิเชียร

กำนันตำบลแม่กิ๊

2

ห้วยส้าน

ร่มเย็น

นายสมทรง บุญระชัยสวรรค์

ผู้ใหญ่บ้าน

3

พะโท

พะแข่

นายชวน ชวนชื่นชม

ผู้ใหญ่บ้าน

4

ห้วยโปงเลา

แม่ข่อ

นายประสงค์ กรองให้ดี

ผู้ใหญ่บ้าน

5

เปียงหลวง

-

นายสุริยันต์ รักสุภาพ

ผู้ใหญ่บ้าน

5. ด้านคมนาคม

 

การเดินทางเข้าสู่ตำบลแม่กิ๊ มี 3 ทางดังนี้ (เริ่มจากเชียงใหม่)

 

1.

ผ่านทางหลวงหมายเลข 108 เข้าสู่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนถึงอำเภอขุนยวม 16 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายจากถนนหมายเลข 108 เป็นถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1337 เข้าสู่ตำบลแม่กิ๊ เป็นทางลาดยางเข้าสู่บ้านแม่กิ๊ หมู่ 1 ประมาณ 15 กิโลเมตร จุดสิ้นสุดถนนลาดยางสาย 1337 ที่บ้านปียงหลวง หมู่ 5 รวมระยะทางจากเชียงใหม่ ประมาณ 378 กิโลเมตร

 

2.

ผ่านทางหลวงหมายเลข 1095 จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข่าสู่อำเภอขุนยวม นับจากอำเภอขุนยวมไปอีกประมาณ 16 กิโลเมตร ไปทางอำเภอแม่ลาน้อย จะมีทางแยกเป็นถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1337 เข้าสู่ตำบลแม่กิ๊ รวมระยะทางสายนี้ ประมาณ 292 กิโลเมตร

 

3.

ผ่านถนนทางหลวงสาย 1263 จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ระยะทางประมาณ 206 กิโลเมตร ลักษณะเส้นทางเป็นถนนคดเคี้ยว สูงขัน แคบ ต้องใช้ความชำนาญในการขับขี่รถ เหมาะกับผู้ที่รักการผจญภัย และท่องเที่ยวธรรมชาติ

 

การคมนาคมในตำบลแม่กิ๊

 

หมู่ 1 บ้านแม่กิ๊ (หย่อมบ้าน ห้วยคลองเซ)

   

     นับจากทางแยกถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1337 เป็นถนนคอนกรีต(คสล.)เข้าในหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. บางสายยังเป็นถนนดินลูกรังที่ชาวบ้านขุดขึ้นเอง เป็นทางสายเล็กๆ เข้าบ้าน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขา การตั้งบ้านเรือนตามไหล่เชิงเขาจึงเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างให้เข้าถึงทุก หลังคาเรือน และด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ

 

หมู่ 2 บ้านห้วยส้าน (หย่อมบ้าน บ้านร่มเย็น)

   

     จากถนนหมายเลข 1337 ผ่านบ้านเปียงหลวงหมู่ 5 ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนน คสล.และถนนดินลูกรัง คล้ายกับบ้านแม่กิ๊

 

หมู่ 3 บ้านพะโท (หย่อมบ้านพะโท)

   

     การเดินทางเข้าหมู่บ้านจากถนนหมายเลข 1337 ผ่านบ้านเปียงหลวง หมู่ 5 บ้านห้วยส้าน หมู่ 2 และบ้านพะแข่  ถนนเข้าสู่หมู่บ้านพะโท เป็นถนนลัดเลาะไปตามลำห้วยต้องอาศัยความชำนาญในการขับขี่รถยนต์และหรือรถ จักรยานยนต์ เนื่องจากลำห้วยมีก้อนหิน โขดหินขนาดเล็กและใหญ่ การเดินทางค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในหน้าฝนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางมาก แต่เส้นทางสายนี้เหมาะแก่ผู้ที่รักธรรมชาติ และชอบการผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมขาติ ลำห้วยที่ไหลผ่านน้ำใสมาก เห็นตัวปลาที่เวียนว่ายทำให้ผู้เดินทางเพลิดเพลินใจยิ่งนัก

 

หมู่ 4 บ้านห้วยโปงเลา (หย่อมบ้านแม่ข่อ)

   

     การเดินทางไปหมู่บ้านห้วยโปงเลา เดินทางจากบ้านแม่กิ๊ หมู่ 1 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สลับกับถนนดินลูกรัง ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีความสูงชัน แคบไต่ไปตามไหล่เขา ในช่วงฤดูฝนจะมีความลำบากมากในการเดินทาง ถนนภายในหมู่บ้าน ซอย เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางซอยยังเป็นถนนดิน

 

หมู่ 5 บ้านเปียงหลวง

   

     เดินทางตามถนนหมายเลข 1337 ไปจนสิ้นสุดสาย บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางสายยังเป็นถนนดินลูกรัง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆ จึงมีความสะดวกในการก่อสร้างถนน

6. สาธารณูปโภคอื่นๆ

 

ระบบไฟฟ้า

 

-

หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ คือ

   

1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊

   

2. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยคลองเซ (หย่อมบ้านแม่กิ๊)

   

3. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้าน

   

4. หมู่ที่ 5 บ้านเปียงหลวง

 

-

หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ใช้ไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ คือ

   

1. หมู่ที่ 2 บ้านร่มเย็น (อยู่ระหว่างดำเนินการขอติดตั้งไฟฟ้า)

   

2. หมู่ที่ 3 บ้านพะโท

   

3. หมู่ที่ 3 บ้านพะแข่ (หย่อมบ้านพะโท)

   

4. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโปงเลา

   

5. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข่อ (หย่อมบ้านห้วยโปงเลา)

ระบบประปาหมู่บ้าน

- หมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน คือ

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊
 2. หมู่ที่ 5 บ้านเปียงหลวง

- หมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาภูเขา คือ

 1. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยคลองเซ (หย่อมบ้านแม่กิ๊)
 2. หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้าน
 3. หมู่ที่ 2 บ้านร่มเย็น (หย่อมบ้านห้วยส้าน)
 4. หมู่ที่ 3 บ้านพะโท
 5. หมู่ที่ 3 บ้านพะแข่ (หย่อมบ้านพะโท)
 6. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโปงเลา
 7. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข่อ (หย่อมบ้านห้วยโปงเลา)

โทรคมนาคม (ระบบโทรศัพท์)

ในพื้นที่มีสัญญาณโทรศัพท์เครือข่าย CAT CDMA เพียงเครือข่ายเดียวเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 1,5 และหมู่บ้านอื่นๆจะมีเพียงบางจุด ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ของ CAT CDMA จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านแม่กิ๊

 1. ด้านการศึกษา

มีโรงเรียนระดับปฐมศึกษาสังกัด สพฐ.เขต 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง คือ

 1. โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ นายเรืองศักดิ์ เยาวโสภา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านแม่กิ๊ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กนักเรียน ทั้งหมด 132 คน
 2. โรงเรียนบ้านห้วยส้าน มีนายบุญธรรม เทียมจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยส้าน ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 62 คน

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

 1. หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโปงเลา
 2. หมู่ที่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง

มีศูนย์การศึกษาอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่กิ๊ (ศูนย์ กศน.ต.แม่กิ๊)

มีนายธนารัตน์ มณีโชติ (ครูหนุ่ม) เป็นผู้ฝึกสอน มีนักเรียนดังนี้

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

13

คน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

13

คน

- ระดับประถมศึกษา (ไม่มี)

   
 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านร่วมเย็น (หย่อมบ้านห้วยส้านหมู่ 2)

มีนางสาวโสภาวรรณ อินทรทัศน์ (ครูจิ๊ก) เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนดังนี้

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามัญ)

1

คน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

- หลักสูตรบูรณาการ คคช.

38

คน แบ่งเป็น

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

1

คน

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

7

คน

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

2

คน

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

12

คน

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

16

คน

 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านพะแข่ (หย่อมบ้านพะโทหมู่ 3)

มีนายอภิชัย เลอะมู เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนดังนี้

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามัญ)

7

คน

 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5

คน

 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2

คน

 

- หลักสูตรบูรณาการ

24

คน แบ่งเป็น

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

4

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

6

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

9

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

5

คน

 
 1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะโท

มีนางสาวสุชดาพร ธิวงศ์สา เป็นครูผู้สอน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านพะโท หมู่ 3 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนดังนี้

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามัญ)

7

คน

 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3

คน

 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4

คน

 

- หลักสูตรบูรณาการ

17

คน แบ่งเป็น

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

4

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

5

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

4

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

5

คน

 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

1

คน

 
 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านห้วยโปงเลา (ศูนย์ กศน.บ้านห้วยโปงเลา)

มีนายสุพรรณ ผ่องสติปัญญา เป็นครูผู้สอน มีนักเรียนดังนี้

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามัญ)

7

คน

 

- หลักสูตร 44 เก่า

4

คน

- หลักสูตร 51 ใหม่

3

คน

- หลักสูตรบูรณาการ

17

คน แบ่งเป็น

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

1

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

5

คน

 

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

4

คน

 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

7

คน

 

ที่มา: กศน.อำเภอขุนยวม ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554

 

 1. ด้านสาธารณสุข

ในตำบลแม่กิ๊ มีสถานให้บริการทางด้านสาธารณะสุข และหน่วยงาน กลุ่ม กองทุน ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊ มีนายสุขใจ วิชญ์พันธ์ (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) เป็นผู้อำนวยการฯ และนายชาญชัย ศรีสล้าง ตำแหน่ง พนักงานสุขภาพชุมชน ลูกจ้างประจำเป็นผู้ช่วยเหลือ
 2. กลุ่ม อสม.ตำบลแม่กิ๊ โดยมีนายทนงศักดิ์ สนชัยทอง เป็นประธานกลุ่ม
 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่กิ๊มีนายอุดม ก่อนแสงวิจิตร เป็นประธานกรรมการกองทุนฯ
 4. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแนวชายแดน บ้านห้วยส้าน ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาชน ตำบลแม่กิ๊ เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยจะใช้ยาสมุนไพรตามธรรมชาติรักษา และเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยจากสถานีอนามัยบ้านแม่กิ๊ ถ้าอาการหนักจะเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลอำเภอขุนยวม และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ด้วยอุปสรรคทางด้านการคมนาคมไม่สะดวก ชาวบ้านบางรายไม่สามารถเดินทางไปรักษาพยาบาลในเมืองได้ และไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จึงสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุขที่เข้าถึงชุมชน โดยร่วมกันกับ สถานีอนามัยตำบลแม่กิ๊ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่กิ๊ ลักษณะกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยแก่ญาติผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล เป็นพิเศษ การตรวจสารเคมีตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง การส่งเสริมโภชนาการแก่เด็ก การส่งเสริมการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก เป็นต้น

 1. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ศาสนา

ประชาชนชาวตำบลแม่กิ๊ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาคริสต์ นิกายคาทอริก ร้อยละ 1 นับถือศาสนาพุทธ

ศาสนสถานในตำบลแม่กิ๊

- โบสถ์ในพื้นที่มีจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

 1. โบสถ์บ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ 1
 2. โบสถ์บ้านห้วยคลองเซ หมู่ที่ 1
 3. โบสถ์บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 2 
 4. โบสถ์บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 2 
 5. โบสถ์บ้านพะโท หมู่ที่ 3
 6. โบสถ์บ้านพะแข่ หมู่ที่ 3
 7. โบสถ์บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที่ 4
 8. โบสถ์บ้านแม่ข่อ หมู่ที่ 4
 9. โบสถ์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5

- สำนักสงฆ์จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

 1. สำนักสงฆ์บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 2

ประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญที่ประชาชนถือปฏิบัติเป็นแนวทางการดำรงชีวิต

ชาวตำบลแม่กิ๊ ยึดถือปฏิบัติประเพณีชนเผ่าปะกาเกอญออย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ดังนี้

 1. ประเพณีการแต่งงาน
 2. ประเพณีป่าเดปอ (การคลอดลูก/การเกิดลูก)
 3. การตาย
 4. ประเพณีกินข้าวใหม่
 • ประเพณีการเลี้ยงผี
 1. ด้านสถานบริการ ร้านค้า หน่วยธุรกิจในตำบล

สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

- ปั๊มหลอด มีจำนวน 2 แห่ง

 1. ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กิ๊ หมู่ 1 จำหน่ายน้ำมันเบนซินและน้ำมันโซล่าล์
 2. ร้านขายของชำในหมู่บ้าน จำหน่ายแบบเป็นขวดแบ่งขาย

ร้านขายสินค้า

- มีลักษณะเป็นร้านขายของชำร้านเล็กๆ เฉลี่ยมีหมู่บ้านละ 2 แห่ง

โรงสีข้าว 4 แห่ง

 1. หมู่ที่ 1 บ้านแม่กิ๊ จำนวน 1 แห่ง
 2. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยโปงเลา จำนวน 1 แห่ง
 3. หมู่ที่ 5 บ้านเปียงหลวง จำนวน 2 แห่ง
 4. ด้านความปลอดภัย

มีด่าน อส. 1 แห่งตั้งอยู่ตรงปากทางแยกจากถนนสาย 108 ไปสายทางหลวงชนบทสาย 1337 เข้าตำบลแม่กิ๊ด้านซ้ายมือ

 1. ข้อมูลการประกอบอาชีพ แยกรายหมู่บ้าน

หมู่

บ้าน

ประกอบอาชีพ

1

แม่กิ๊

ทำนา ปลูกถั่วเหลือง กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2

ห้วยส้าน

3

พะโท

4

ห้วยโปงเลา

5

เปียงหลวง

 1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ แยกรายหมู่บ้าน

หมู่

บ้าน

รายได้เฉลี่ยต่อปี/

ต่อครัวเรือน

รายจ่ายเฉลี่ยต่อปี/ต่อครัวเรือน

มีรายได้จาก

มีรายจ่ายด้าน

1

แม่กิ๊,

หย่อมบ้านห้วยคลองเซ

55,000

75,000

ทำไร่,ทำนา,รับจ้างทั่วไป

-ค่าครองชีพประจำวัน

-ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน

-ค่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2

ห้วยส้าน,

หย่อมบ้านร่มเย็น

45,000

60,000

ทำไร่,ทำนา,รับจ้างทั่วไป

-ค่าครองชีพประจำวัน

-ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน

-ค่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

3

พะโท,

หย่อมบ้านพะแข่

40,000

20,000-30,000

ทำไร่,ทำนา

-ค่าครองชีพประจำวัน

-ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน

-ค่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

4

ห้วยโปงเลา,

หย่อมบ้านแม่ข่อ

50,000

65,000

ทำไร่,ทำนา,รับจ้างทั่วไป

-ค่าครองชีพประจำวัน

-ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน

-ค่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

5

เปียงหลวง

55,000

75,000

ทำไร่,ทำนา,รับจ้างทั่วไป,รับราชการ,ลูกจ้างส่วนราชการ

-ค่าครองชีพประจำวัน

-ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน

-ค่าการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1