วิสัยทัศน์และพันธะกิจ

วิสัยทัศน์ ของอบต.แม่กิ๊

   ""สร้างสุขแม่กิ๊ ด้วยวิถีความพอเพียง""

พันธกิจ ของอบต.แม่กิ๊

   ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ตามวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

   ๒. พัฒนาให้เป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

   ๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย

   ๔. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เชิดชู สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ๕. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขสวัสดิการสังคม อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

   ๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมและขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

   ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน

   ๘. พัฒนาศักยภาพองค์กร และบุคลากร ในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

   ๙. สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารชุมชนและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน

   ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย การสร้างความสามัคคีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

   ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

   ๑๒. ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1