แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.แม่กิ๊ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

   ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารงานปกครองสู่การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

การวางแผน

   อบต.แม่กิ๊ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม               การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี ต่อไป

   อบต.แม่กิ๊ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1