กิจกรรมและโครงการ

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศคะแนนสอบผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 20 สิงหาคม 2563 575
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบอรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 19 สิงหาคม 2563 525
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 13 สิงหาคม 2563 556
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินโครงการอบรมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 13 สิงหาคม 2563 292
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 20 กรกฎาคม 2563 404
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 29 มิถุนายน 2563 589
ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการนอกสถานที่ 08 สิงหาคม 2562 671
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ 06 สิงหาคม 2562 617
กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ 19 กรกฎาคม 2562 1126
กิจกรรมปิดบ่อขยะ หมู่ที่ ๕ บ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ ปี ๒๕๖๒ 19 กรกฎาคม 2562 1321

1