องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดการขยะ (กองทุนคัดแยกขยะ) ครั้งที่2/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดการขยะ (กองทุนคัดแยกขยะ) ครั้งที่2/2563 เพื่อจัดการขยะระดับตำบล ตำบลแม่กิ๊111

 

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดการขยะภายในตำบลแม่กิ๊ และให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัด ในการคัดแยกขยะระดับตำบล ตำบลแม่กิ๊ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสูง กับประชาชนภายในตำบลแม่กิ๊ เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะในตำบลแม่กิ๊ อย่างยั่งยืน

222

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1