องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ

444

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความสมานสามัคคีเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในการดำเนินงานการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง (ยุงลาย )และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์ของโรคติดต่อนำโดยแมลง ให้เข้าถึงประชาชนตำบลแม่กิ๊ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่ดีไม่เสี่ยงการติดเชื้อโรคอื่น ๆ ได้

555

666

777

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

1